Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n asiakaspalauterekisterin tietosuojaseloste

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n asiakaspalauterekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (Päivitetty 30.7.2021)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 1. Rekisterinpitäjä
  Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
  Postiosoite: Prismantie 2, 24800 Halikko
  Käyntiosoite: Prismantie 2, 24800 Halikko
  Y-tunnus: 1834868-9
 2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
  tietosuojavastaava@sok.fi
 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  SSO:n tietosuojayhteyshenkilöt, sso.tietosuoja@sok.fi
 4. Rekisterin nimi
  Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n asiakaspalauterekisteri.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään asiakaspalautteen käsittelyssä palautteeseen vastaamiseen.
 6. Henkilötietojen käsittelyn peruste
  Henkilötietoja käsitellään perustuen suostumukseen.
 7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
  Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.
 8. Käsiteltävät henkilötiedot
  Asiakaspalauterekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja
  - etu‐ ja sukunimi
  - sähköpostiosoite
  - puhelinnumero
  - osoite
 9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
  Nimi, yhteystiedot
 10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
  Tiedot saadaan henkilöltä itseltään kirjallisesti käyttäen toimipaikkakohtaista paperilomaketta.
 11. Henkilötietojen vastaanottajat
  Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Henkilötietoja käsitellään Suomessa mahdollisen kumppanin toimesta. Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.
 12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet
  Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
 13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
  Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitetuissa viestintätarkoituksissa (palautteen antaja haluaa, että häneen otetaan yhteyttä palautteen käsittelyn yhteydessä). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä henkilön käytettyä kielto-oikeuttaan tai kun on perusteltu syy olettaa, etteivät henkilötiedot ole enää täsmällisiä. Kaikki palautteen yhteydessä antamasi henkilötiedot hävitetään viimeistään 1 kuukausi sen jälkeen, kun palautettasi koskeva asia on loppuun käsitelty.
 14. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksestaJos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Katso lisätietoja.
 1. Suostumuksen peruuttaminen
  Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.
 2. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
  Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen.
 3. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
  Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.
 4. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
  Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä.Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.