Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n sponsorointihakemusrekisterin tietosuojaseloste

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n sponsorointihakemusrekisteri
TIETOSUOJASELOSTE (3.6.2022 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 1. Rekisterinpitäjä
  Suur-Seudunosuuskauppa SSO
  Postiosoite: Prismantie 2, 24800 Halikko
  Käyntiosoite: Prismantie 2, 24800 Halikko
  Y-tunnus: 1834868-9
 2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
  tietosuojavastaava@sok.fi
 3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
  sso.tietosuoja@sok.fi
 4. Rekisterin nimi
  Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n sponsorointihakemusrekisteri
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti sponsorointihakemusten käsittelyn ajaksi.
  Tietoja käytetään hakemusten käsittelyyn, päätöksentekoon sekä hakijoiden kontaktoimiseen.
  Sponsorointirahan hakijat myöntävät erillisellä suostumuksella tietojen käsittelyn.
 6. Henkilötietojen käsittelyn peruste
  Art. 6.1 a) Suostumus
  Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana hakuprosessia.
 7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
  Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
 8. Käsiteltävät henkilötiedot
  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • lähiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
 9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
  Nimi ja yhteystiedot
 10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
  Henkilötiedot kerätään hakijoilta itseltään heidän tekemästä hakemuksesta.
 11. Henkilötietojen vastaanottajat
  Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä‐ ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. Henkilötietoja käsitellään Suomessa.Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.
 12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet
  Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille
 13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
  Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta.
 14. Rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Katso lisätietoja.
   Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
 15. Suostumuksen peruuttaminen
  Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.
 16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
  Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen.
 17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
  Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.
 18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
  Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja‐ ja tietoturvallisuuskeinoja. Rekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. S‐ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja  turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.